Tuam Hakkında

OMÜTUAM HAKKINDA

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (OMÜTUAM)

Merkez, ziraat fakültesi, veteriner fakültesi, mühendislik fakültesi, tarım ve hayvancılık ile ilgili yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yapılan tarım ve hayvancılık ile ilgili faaliyetleri tek çatı altında birleştirmek amacı ile 2014 yılında Resmi Gazetenin 23 Şubat 2014 PAZAR tarih ve 28922 sayısında yayımlanan Yönetmelik çerçevesinde kurulmuştur.

OMÜTUAM  

1 Müdür, 2 müdür yardımcıları ile yöneltilmektedir. Yönetim kurulu toplam 9 kişiden oluşmaktadır

MERKEZİN AMACI 

Üniversite bünyesinde tarım, hayvancılık ve gıda konularında yürütülecek araştırma, uygulama, eğitim ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, ilgili akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi-inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek vermek, yeni yetiştirme ve ıslah yöntemleri uygulayıp geliştirmek, bunları üretici ve öğrencilere tanıtmak ve gerektiğinde onları eğitmek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmalarını kurmak ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan kurumsal ortamı oluşturmak ve danışmanlık hizmetleri vermektir.

MERKEZİN FAALİYET ALANI İÇERİSİNDE TEMEL OLARAK

a) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren ziraat fakültesi, veteriner fakültesi, mühendislik fakültesi, tarım ve hayvancılık ile ilgili yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yapılan tarım ve hayvancılık ile ilgili faaliyetleri tek çatı altında birleştirmek.

b) Üniversitede bitkisel, hayvansal ve gıda üretimi ile ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarının ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve hizmet sağlamak.

c) Üniversitenin tarımsal üretime uygun alan ve tesisleri ile anlaşmalı kamu ve özel sektör işletmelerinde üretim planları yapmak, her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek üretilen ürünleri pazara sunmak ve bu yolla Merkezin faaliyetleri için kaynak oluşturmak.

ç) Her türlü bitkisel ve hayvansal üretim alanları, bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıda üretimi, hayvan ve bitki sağlığı, tarımsal mekanizasyon, biyoteknoloji, biyosistem, biyoenerji, tarım ekonomisi, toprak ve bitki besleme ve tarımı ilgilendiren diğer alanlarda, çağdaş temel ve teknolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki çalışmalara destek olmak.

d) Bitkisel, hayvansal ve her türlü gıda üretimine ilişkin proje ve rapor hazırlamak, test ve deneyler yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek, tarımsal üretimden kaynaklanan çevre sorunlarının çözümüne yönelik projeler yürütmek.

e) Islah çalışmaları yapmak, nitelikli damızlık hayvan ve bitki materyalleri üretimi için gen ve embriyo aktarımı yapabilecek altyapı kurmak, gen bankaları oluşturmak veya oluşturulmasına katkı sağlamak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkan sağlamak, veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eğitim amaçlı programlar düzenlemek, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve araştırma imkanlarını geliştirmek.

g) Projeli bilimsel araştırmalara ortak olmak veya desteklemek; araştırmacılara kaynak, araştırma materyali, çalışma alanı ve tarımsal amaçlı her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerine mali destek sağlamak.

ğ) Merkez faaliyetlerinin biyogüvenlik ve biyoetikle ilgili kurallara uygunluğunu sağlamak ve bu konuda denetim yapmak.

h) Çevre ve bölge üreticilerine yönelik eğitim programları, seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

ı) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine öncülük etmek ya da bu amaçla yapılan faaliyetlere olanaklar ölçüsünde katkıda bulunmak.

i) Kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda birim başına verimi ve toplam üretim artışını sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yapılmasına destek sağlamak.

j) Araştırma sonuçlarını üretime aktarmak, bu yolla elde edilen veriler ile anaç ve damızlık materyalini kamu ve özel kuruluşların hizmetine, döner sermaye kapsamında sunmak.

k) Elde edilen ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak, bu alandaki faaliyetlere destek sağlamak.

Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde, merkez kampüs içinde bulunan bitkisel ve hayvansal üretim alanları ile Bafra Türizm Fakültesi yerleşkesindeki bitkisel üretim alanlarında bulunan yaklaşık 500 dekar arazi kullanılmaktadır.