Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

 
 
YÖNETİM KURULU Dahili E-posta
Prof. Dr. İsmail KAYA    2594 İsmail.kaya@omu.edu.tr
Doç. Dr. Osman KILIÇ 1081 okilic@omu.edu.tr
Doç. Dr. Murat GÜZEL 1231  muratguzel@omu.edu.tr
Doç. Dr. Sadettin TURHAN 1506 sturhan@omu.edu.tr
Doç. Dr. Ertan Sait Kurtar 7507 ertansaitkurtar@hotmail.com
Yrd. Doç. Dr. İsmail SEZER 1126 isezer@omu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Mustafa UĞURLU 3782 mustafaugurlu55@hotmail.com
Yrd. Doç. Dr. Harun ÖZER 1422 haruno@omu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Umut Sami YAMAK 1389 usyamak@omu.edu.tr