YÖNETMELİK

Yönetmelik

YÖNETMELİK
Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

                                                           ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
   TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ‒Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ‒Bu Yönetmelik;  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ‒ Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ‒  Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (OMÜTUAM): Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Ondokuz  Mayıs Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amacı

MADDE 5 ‒Merkezin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde tarım, hayvancılık ve gıda konularında yürütülecek araştırma, uygulama, eğitim ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, ilgili akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi-inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek vermek, yeni yetiştirme ve ıslah yöntemleri uygulayıp geliştirmek, bunları üretici ve öğrencilere tanıtmak ve gerektiğinde onları eğitmek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmalarını kurmak ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan kurumsal ortamı oluşturmak ve danışmanlık hizmetleri vermektir.

Merkezin Faaliyet Alanları

MADDE 6- Merkezin Faaliyet Alanları Şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren ziraat fakültesi, veteriner fakültesi, mühendislik fakültesi, tarım ve hayvancılık ile ilgili yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yapılan tarım ve hayvancılık ile ilgili faaliyetleri tek çatı altında birleştirmek.
b) Üniversitede bitkisel, hayvansal ve gıda üretimi ile ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarının ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve hizmet sağlamak.
c) Üniversitenin tarımsal üretime uygun alan ve tesisleri ile anlaşmalı kamu ve özel sektör işletmelerinde üretim planları yapmak, her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek üretilen ürünleri pazara sunmak ve bu yolla Merkezin faaliyetleri için kaynak oluşturmak.
ç) Her türlü bitkisel ve hayvansal üretim alanları, bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıda üretimi, hayvan ve bitki sağlığı, tarımsal mekanizasyon, biyoteknoloji, biyosistem, biyoenerji, tarım ekonomisi, toprak ve bitki besleme ve tarımı ilgilendiren diğer alanlarda, çağdaş temel ve teknolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki çalışmalara destek olmak.
d) Bitkisel, hayvansal ve her türlü gıda üretimine ilişkin proje ve rapor hazırlamak, test ve deneyler yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek, tarımsal üretimden kaynaklanan çevre sorunlarının çözümüne yönelik projeler yürütmek.
e) Islah çalışmaları yapmak, nitelikli damızlık hayvan ve bitki materyalleri üretimi için gen ve embriyo aktarımı yapabilecek altyapı kurmak, gen bankaları oluşturmak veya oluşturulmasına katkı sağlamak.
f) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkan sağlamak, veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eğitim amaçlı programlar düzenlemek, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve araştırma imkanlarını geliştirmek.
g) Projeli bilimsel araştırmalara ortak olmak veya desteklemek; araştırmacılara kaynak, araştırma materyali, çalışma alanı ve tarımsal amaçlı her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerine mali destek sağlamak.
ğ) Merkez faaliyetlerinin biyogüvenlik ve biyoetikle ilgili kurallara uygunluğunu sağlamak ve bu konuda denetim yapmak.
h) Çevre ve bölge üreticilerine yönelik eğitim programları, seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
ı) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine öncülük etmek ya da bu amaçla yapılan faaliyetlere olanaklar ölçüsünde katkıda bulunmak.
i) Kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda birim başına verimi ve toplam üretim artışını sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yapılmasına destek sağlamak.
j) Araştırma sonuçlarını üretime aktarmak, bu yolla elde edilen veriler ile anaç ve damızlık materyalini kamu ve özel kuruluşların hizmetine, döner sermaye kapsamında sunmak.
k) Elde edilen ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak, bu alandaki faaliyetlere destek sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin Organları

MADDE 7 ‒ Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Müdür Yardımcıları.
c) Yönetim Kurulu.
ç) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 ‒ (1) Müdür, Merkezin faaliyetleri ve amacı ile ilgili bir bilim dalında çalışan öğretim üyeleri arasından 3 yıllığına Rektör tarafından görevlendirilir.  Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü değiştirebilir.

Müdürün Görevleri
MADDE 9 ‒  Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
ç) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

Müdür Yardımcıları ve Görevleri

MADDE 10 –Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, ziraat fakültesi ve veteriner fakültesi öğretim üyeleri arasından, Merkezin faaliyetlerine uygun çalışmalar yapan, tam zamanlı çalışan birer öğretim üyesini müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da görev süreleri sona erer.
(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Müdüre vekâlet etmek.
b) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.
c) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 ‒ (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile merkezin faaliyetleri ve amacı ile ilgili bilim dallarında çalışan öğretim elemanları arasından 3 yıllığına Rektör tarafından görevlendirilen ziraat fakültesinden 2 üye, veteriner fakültesinden 2 üye, mühendislik fakültesinden 1 üye ile ilgili yüksekokul ve meslek yüksekokullarından 1 üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.
(2) Görevlendirme, rapor ve benzeri nedenlerle 3 aydan fazla süreyle görevden ayrılma veya mazeretsiz olarak kesintisiz 3 toplantıya katılmama hallerinde üyelik kendiliğinden sona erer. Boşalan üyelik için Rektör aynı usul ile bir ay içinde yeni üye görevlendirir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ayda bir defa olağan olarak toplanır. İhtiyaç halinde Müdür tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır.
(4) Yönetim Kurulu kararları Rektörün onayından sonra yürürlüğe girer.
  
Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 12 ‒ (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin gelişmesini sağlamak için plan ve programlar hazırlamak.
b) Uzman alt komisyonlar ve kısa veya uzun süreli çalışma grupları oluşturmak.
c) Üniversite içinden veya dışından konuyla ilgili uzman görüşleri istemek.
ç) Müdürlük ve ilgili birimler tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını sonuçlandırmak.
d) Merkezin yıllık bütçe önerilerini hazırlamak.
e) Merkezin araştırma ilke ve hedeflerini belirlemek.
f)Üniversitenin ilgili birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan projelerin uygulanabilirliğini incelemek, uygun bulunanların gerçekleşmesini sağlamak, eğitim ve öğretim ile ilgili diğer birimlere destek vermek için tedbirler almak.
g) Müdüre Merkez işlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak.
ğ) Elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanması konularında planlar hazırlamak.
h) Merkezin idari, teknik ve yardımcı personeli ile bu unvanlar altında çalıştırılacak sözleşmeli personelin planlamasını yapmak ve ihtiyaçları belirlemek.
ı) Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi için danışmanlık yapmak ve/veya yaptırmak.
i) Merkeze kaynak temini konusunda tedbirler almak.
j) Yönetim Kurulunun oluşturulmasından sonraki 2 ay içerisinde ilk yılın plan ve bütçesini hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 ‒ (1) Danışma Kurulu; Rektör, ilgili Rektör yardımcısı, Müdür, müdür yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, Ziraat Fakültesi Dekanı, Veteriner Fakültesi Dekanı, Mühendislik Fakültesi Dekanı, ilgili yüksekokul ve meslek yüksekokullarının müdürleri ile gerekli görülmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.
(2) Danışma Kurulunun başkanı Rektördür. Rektörün katılmadığı toplantılara ilgili Rektör yardımcısı başkanlık yapar. Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine toplanır.
(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel İhtiyacı

MADDE 14 ‒Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Uygulama Yerleri ve Hizmetlerin Yürütülmesi

MADDE 15 ‒ Uygulama yerleri; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Merkezin kullanımına tahsis edilen tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapmaya elverişli nitelikte alt yapıya sahip mevcut çiftlik ve diğer alanlar ile anlaşmalı kamu ve özel sektöre ait işletmelerdir.

Harcama Yetkilisi

MADDE 16 ‒  Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 17 ‒ Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.